Условия за ползване

Начало/Условия за ползване

Настоящите общи условия регламентират отношенията между FitPersona и лицата ползващи сайта и онлайн магазина, намиращи се на адрес https://fitpersona.com

Ваш договорен партньор е FitPersona, което е търговско име/марка на „ФИТПЕРСОНА” EООД, ЕИК 203986130, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ж.к. Овча купел, ул. Бойчо Огнянов № 26А, ет.2, ап.2, еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания на Република България.

FitPersona чрез търговското си дружество собственик на марката е регистран като администратор на лични данни  в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) съгласно Закона за личните данни, Всеобща декларация за правата на човека, Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,  Харта на основните права на Европейския съюз, Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, Директива 95/46/ЕО за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации, Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; Директива 2006/24/ЕО за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/ЕО; Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси; Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива; Регламент 611/2013 на Европейската комисия относно мерките, приложими за съобщаването на нарушения на сигурността на личните данни съгласно Директива 2002/58/ за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации и други.

С прочитането и съгласяването с настоящите Общи условия Вие приемате, че сте запознат и приемете изцяло и напълно същите.

Дефиниции

  • „ЗЗП“ – означава Закон за защита на потребителите.
  • „ЗЗЛД“ – означава Закон за защита на личните данни.
  • „ЗПУ“ – означава Закон за пощенските услуги.
  • „САЙТ“ – означава уебсайта, намиращ се на https://fitpersona.com
  • „ОНЛАЙН МАГАЗИН“ – означава виртуалният магазин находящ се на fitpersona.com, предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
  • „ПОЛЗВАТЕЛ“ – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
  • „ПОТРЕБИТЕЛ“ – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
  • „ЛИЧНИ ДАННИ“ – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
  • „НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ“ – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
  • „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, намиращи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е напълно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на сайта. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационния  формуляр, който се намира тук.

Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

Общи

Чрез електронна поръчка от интернет магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя.

Цени

Всички представени на сайта/интернет магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като FitPersona си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на сайта/интернет магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

Информация за потребители

На телефон 0877 000 278 може да получите цялата информация, по чл.4 от ЗЗП, имаща отношение към представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки/услуги.

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка.

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от интернет магазина стока само с наложен платеж. Всички плащания се извършват само в български лева.

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие при доставката да получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата/касовата бележка, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на купувача) който служи за разписка. С подписването на талона за приемо–предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на FitPersona сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между FitPersona и ползвателя/потребителя се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на FitPersona. С приемането на настоящите Общи условия потребителят изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен с FitPersona договор от разстояние, да се извършва на предоставената от него електронна поща.

Доставка

Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

1. За стоки, поръчани до 13 часа българско време – доставката ще се извърши до края на следващия работен ден.

2. За стоки, поръчани след 13 часа българско време – доставката ще се извърши до края на втория работен ден, следващ датата на направената поръчка.

Стоките се доставят на получателите стандартно – на ръка срещу подпис. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се пренасочват за получаване към офис на куриерската фирма Рапидо.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Потребителят да е предоставил на FitPersona покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от FitPersona и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока.

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Други

Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето и, като FitPersona си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени.

FitPersona не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от FitPersona потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на FitPersona за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола,които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Сайтът използва „бисквитки“(cookies), събирането им може да бъде изключено по всяко време от настройките на използвания браузър.